Misja – Edukacja Ekologiczna

ewika


Spółka Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice prowadzi działalność na terenie Gminy Krzeszowice poprzez zaspakajanie potrzeb obecnych i przyszłych klientów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z należytą dbałością o środowisko. Jednak należy zaznaczyć, że zadania spółki nie kończą się tylko na sprawnym zarządzaniu systemem gospodarki wodno-ściekowej. Ważnym elementem działalności Spółki jest bowiem promowanie ekologii wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Krzeszowice. Angażując się w najróżniejsze akcje propagujące postawy proekologiczne, Spółka podejmuje działania edukacyjne, mające na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby środowiska oraz wzbogacanie ich wiedzy o zależnościach w nim zachodzących.


Jednym z takich działań jest stworzenie na terenie zmodernizowanej Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeczowicach ścieżki edukacyjnej pn. Jestem odpowiedzialny za środowisko w którym żyję. Na realizację przedsięwzięcia Spółka uzyskała dofinansowanie w ramach umowy o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 17.318,40 zł.Celem budowy ścieżki edukacyjnej jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszowice, kształtowanie przyjaznego środowisku sposobu życia oraz promowanie aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zadanie ma na celu przybliżenie procesów oczyszczania ścieków oraz uświadomienie, że codzienna postawa każdego z nas w zakresie gospodarki ściekowej ma istotne znaczenie dla poprawy jakości życia oraz ochrony otaczającego nas środowiska naturalnego. Poprzez zdobytą wiedzę podczas prowadzonych zajęć ekologicznych uczestnicy programu będą wiedzieli jakie działania ekologiczne mogą podejmować we własnym gospodarstwie domowym aby chronić środowisko naturalne, racjonalnie gospodarować wodą i nie przyczyniać się do zanieczyszczenia środowiska.  Dlatego tak ważne jest uświadomienie , że warto z tych możliwości skorzystać i że każdy może przyczynić się do poprawy jakości otoczenia w którym żyje.


Regulamin zwiedzania Oświadczenie zwiedzającego